Батерии за дијагностички инструменти
Резервни сијалици
Сонди за тонометри – Icare